Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z wymogami i określa tryb przetwarzania danych osobowych oraz środki podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmę Exmaterials (zwaną dalej „Operatorem”).

1.1. Operator za podstawowy cel i przesłankę przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności oraz tajemnicy osobistej i rodzinnej, uznaje zachowanie praw i wolności obywateli.

1.2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) dotyczy wszelkich informacji, jakie Operator może uzyskać na temat osób odwiedzających stronę internetową https://exmat.net.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w polisie

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń komputerowych;

2.2. Blokada danych osobowych – czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

2.3. Serwis stanowi zbiór materiałów graficznych, informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym https://exmat.net;

2.4. System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i umożliwiający ich przetwarzanie za pomocą technologii informatycznych i środków technicznych;

2.5. Depersonalizacja danych osobowych – działania, które skutkują brakiem możliwości ustalenia, bez wykorzystania dodatkowych informacji, własności danych osobowych przez konkretnego użytkownika lub inny podmiot danych osobowych;

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność (operacja) lub seria czynności (operacji) dokonywana na danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi na danych osobowych, obejmująca zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmiana). ), ekstrakcji, wykorzystywaniu, przekazywaniu (rozpowszechnianiu, udostępnianiu, dostępie), depersonalizacji, blokowaniu, usuwaniu, niszczeniu danych osobowych;

2.7. Operatorem jest organ państwowy, organ samorządu terytorialnego, osoba prawna lub osoba fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizuje i (lub) przetwarza dane osobowe, a także ustala cele przetwarzania danych osobowych oraz skład danych osobowych dane do przetwarzania, Działania. (operacje) przeprowadzane na danych osobowych;

2.8. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą konkretnego lub określonego użytkownika serwisu https://exmat.net;

2.9. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://exmat.net;

2.10. Podanie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub grupie osób;

2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu rozpowszechnienie danych osobowych wśród nieokreślonej liczby osób (przekazanie danych osobowych) lub udostępnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób, w tym publikacja danych osobowych w środkach masowego przekazu, ich umieszczenie w Sieci branży informacyjno-telekomunikacyjnej lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób;

2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego do zagranicznej korporacji, zagranicznej osoby fizycznej lub zagranicznej osoby prawnej;

2.13. Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania prowadzące do nieodwracalnego zniszczenia danych osobowych, z brakiem możliwości dalszego przywrócenia zawartości danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) zniszczeniem materialnych nośników danych osobowych.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika.

3.1. Pełne imię i nazwisko;

3.2. Adres e-mail;

3.3. numer telefonu;

3.4. Powyższe dane, o których mowa dalej w Polityce, zwane są łącznie Danymi Osobowymi.

4. Cele przetwarzania danych osobowych:

4.1. Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest informowanie użytkownika drogą elektroniczną.

4.2. Zanonimizowane dane użytkowników zbierane za pomocą internetowych serwisów statystycznych służą do zbierania informacji o działaniach użytkowników w serwisie oraz do poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Operator przetwarza dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik je samodzielnie wypełni i/lub prześle za pomocą specjalnych formularzy na stronie internetowej https://exmat.net. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przekazując operatorowi dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę.

5.2. Operator przetwarza anonimowe dane o użytkowniku, jeśli zezwala na to ustawienia przeglądarki użytkownika.

6. Procedury gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewniane jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6.1. Operator zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych osobowych.

6.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.

6.3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych użytkownik może je samodzielnie zaktualizować wysyłając wiadomość do operatora na adres e-mail info@exmat.net z dopiskiem „Aktualizuj dane osobowe”.

6.4. Czas przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie Operatorowi wiadomości drogą elektroniczną na adres email Operatora info@exmat.net z dopiskiem „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”. 

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

7.1. Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych ma obowiązek upewnić się, że obcy kraj, na którego terytorium mają być przekazywane dane osobowe, zapewnia niezawodną ochronę praw osób, których dane osobowe dotyczą.

7.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium krajów niespełniających określonych wymogów może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazywanie i/lub przetwarzanie jego danych osobowych. umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Użytkownik może wyjaśnić wszelkie nurtujące go pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail info@exmat.net.

8.2. Niniejszy dokument odzwierciedla wszelkie zmiany w Polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.